Kadry i Płace

Profesjonalna realizacja procesów związanych z naliczaniem wynagrodzeń oraz administrowaniem dokumentacją pracowniczą.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 • zakładania i prowadzenia teczek osobowych dla pracowników Klienta,
 • prowadzenia kartotek Klienta w programie kadrowo- płacowym oraz kartotek dla każdego pracownika oraz zleceniobiorcy,
 • kompletowania dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzania umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzania wypowiedzeń umów o pracę, oświadczeń woli dotyczących rozwiązania umów bez zachowania okresu wypowiedzenia i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzania dokumentów dotyczących kar i nagród,
 • sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • bieżącego wyjaśniania Klientowi pojawiających się problemów związanych z Prawem Pracy,
 • naliczania list płac dla pracowników oraz list umów cywilnoprawnych,
 • rozliczania zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • obliczania wszelkich składników wynagrodzeń występujących u Klienta,
 • przygotowywania dokumentacji związanej z realizacją zajęć komorniczych,
 • dokonywania zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań pracowników i zleceniobiorców w ZUS,
 • sporządzania i przesyłanie do ZUS odpowiednich deklaracji rozliczeniowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami,
 • sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON, doradztwo w zakresie możliwości obniżenia wpłat na PFRON,
 • realizacji przelewów bankowych dla pracowników,  ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz PFRON,
 • sporządzania comiesięcznych raportów według indywidualnych życzeń Klienta, np. zestawień urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie oraz dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem (art.188 KP),  zestawień absencji chorobowych, zestawień godzin nadliczbowych,
 • sporządzania sprawozdań GUS,
 • korekt „30-krotności”,
 • sporządzania zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych RP-7,
 • pomocy i wsparciu podczas kontroli PIP, ZUS oraz US,
 • sporządzaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, merytoryczna pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu Prawa Pracy.
kadry i płace łowicz - łódź i warszawa